Intrittsandrag

Ik/wi müch/en Maat vun de Fehrs-Gill warrn.

Vörnaam:
 

___________________________________

Nanaam:
  ___________________________________
Wenn de Levenspartner/sche togliek Maat warrn schall, sien Vörnaam:
  ___________________________________
Wenn de Nanaam afwiekt:
  ___________________________________
Straat:
  ___________________________________
PLT / Wahnoort::
  ___________________________________
Ik bün dormit inverstahn, dat de Fehrs-Gill den Matenbidrag vun mien Konto intrecken lett.
Konto Nr.:
  ___________________________________
bei (Bankinstitut):
  ___________________________________
BLT:
  ___________________________________
Ik betahl för mi/uns/den Maat
(Vör-/Nanaam):
  ___________________________________
   
Datum:
  ___________________________________
Ünnerschrift:
  ___________________________________
     

Formular utdrucken un afschicken an:

Fehrs-Gilde e.V.
c/o Johann Frahm
Hirschborgen 53a
24941 Flensburg

 

 

 

 

Datenschutzhinweise