Statut vun de Fehrs-Gill i.V.

§ 1
Naam un Sitt

(1) De Gill heet "Fehrs-Gill, Sellschop för nedderdüütsche Spraakpleeg, Literatur un Spraak-politik i.V. "

(2) Se hett ehren Sitt in Glinn un is in dat Vereensregister vun dat Amtsgericht Lübeek indragen

§ 2
Sinn

De Sinn vun de Gill is,

a) Material för 't Spraaklehren antobeden un Seminoren to stütten
b) nedderdüütsche Literatur to verbreden, wobi se sünnerlich an dat Wark vun
Johann Hinrich Fehrs to denken hett
c) den kulturpolietchen Rahmen för de nedderdüütsche Spraak to verbetern.

§ 3
Maten

(1) Maat vun de Gill kann jeedeen natürliche un jurist'sche Person warrn, de den Sinn vun de Gill tostimmt. Maat warrt man mit enen Andrag, över den de Vörstand bestimmen deit. Man is Maat vun de Gill worrn, wenn man enen schriftlichen Bescheed kregen hett, dat man opnahmen worrn is.

(2) Will de Vörstand enen Opnahmandrag aflehnen, beraadt he sik mit den Gillraat.

(3) De Maten hebbt dat Recht, na de Matenversammeln vun de Gill to kamen, An-drääg to stellen un, wenn se münnig worrn sünd, dat Stimmrecht un dat aktive un passive Wahlrecht to bruken. Jeedeen Maat hett een Stimm. Persönliche Maten köönt ehr Stimm blot persönlich afgeven; nichpersönliche Maten warrt vun ehr bevullmächtigten Lüüd vertreden.

(4) As Maat mutt man enen Minnstbidrag in 't Johr betahlen, den de Matenversam-meln op Vörslag vun den Vörstand bestimmt. De Bidrag steiht in dat eerste Viddel-johr an. För dat anfungen Arbeitsjohr is de Bidrag vull to betahlen.

(5) De Vörstand kann, wenn de Gillraat tostimmt, ut soziale Grünn in enkelte Maten Bidrääg op Andrag ganz or to 'n Deel utsetten or stunnen.

(6) Man is nich mehr Maat in de Gill na Dood, Uttritt, Utsluss or Strieken.

(7) Uttreden kann man blot to dat Enn vun en Johr; de Uttritt mutt tominnst dree Maanden vör dat Johrsenn bi den Vörstand schriftlich ankamen.

(8) De Vörstand kann beslüten, enen Maat vun de Matenlist to strieken, wenn Post tweemal naenanner nich tostellt warrn kunn, un wenn de Gillraat tostimmt. De Maat kann schriftlich verlangen, de Strieken torüchtonehmen, wenn keen Bidrag mehr ansteiht.

(9) a) En Maat kann utslaten warrn,

b) Över enen Utsluss mutt de Vörstand beslüten, de Maat mutt över den Utsluss enen schriftlichen Bescheed kriegen.

c) Is de Maat utslaten worrn, wegen dat he de Gill schaadt hett, kann he in dree Maanden den Gillraat anropen. Gegen sienen Bescheed kann he binnen dree Maanden de neegste Matenversammeln anropen, de toletzt över de Saak beslüten deit.

§ 4
Organen vun de Gill

Organen sünd

1) de Vörstand

2) de Gillraat

3) de Matenversammeln.

§ 5
Vörstand

(1) De Vörstand stüert de Arbeit vun de Gill un bestimmt över dat Gillvermögen.

(2) He sett sik tosamen ut den Vörsitter, den Schriever, de togliek twete Vörsitter is, un den Kassenmeester.

(3) De Vörstand kann annere Maten enkelte Opgaven towiesen.

(4) De Matenversammeln wählt de Maten vun den Vörstand för dree Johr. Wedderwahl is tolaten.

(5) a) Scheedt en Vörstandsmaat in sien lopen Amtstiet ut, so kann de Vorstand sik, wenn de Gillraat tostimmt, bet to de neegste Matenversammeln sölven opfüllen.

b) Scheedt noch en Vörstandsmaat in en Arbeitsjohr ut, so is in en Frist vun
hööchstens dree Maanden en Matenversammeln tosamentoropen, op de de Vörstandsämter, de free worrn sünd, dörch Wahl nee besett warrt. Dat gellt ok, wenn de Gillraat nich tostimmt, dat de Vörstand sik na dat Utscheden vun den eersten Vörstandsmaat sölven opfüllt.

(6) De Vörsitter is Vörstand vun de Gill na § 26 BGB; he vertridd de Gill na buten, ok vör dat Gericht.

(7) a) Den Vörstand röppt de Vörsitter tosamen, so faken dat na de Arbeitslaag nödig deit, sünnerlich wenn twee Vörstandsmaten dat verlangt.

b) En Daagsornen schull mit bekannt geven warrn.

c) De Vörstand kann beslüten, wenn tominnst twee vun sien Maten dor sünd. He kann ok op schriftlichen Weg beslüten, wenn dor keen Vörstandsmaat wat gegen seggt. Beslaten warrt mit eenfache Stimmenmehrheit, bi Stimmengliekstand gifft de Stimm vun den Vörsitter den Utslag.

d) De Vörsitter hett dat Leid, wenn de Vörstand sien Saken verhannelt. Över dat, wat beslaten warrt, mutt en Protokoll schreven warrn, dat de Vörsitter un de Schriever ünnerschrieven doot.

(8) De Schriever maakt den Schriftwessel vun de Gill un schrifft in de Sitten dat Protokoll. En Deel vun sien Opgaven kann vun annere Vörstandsmaten övernahmen warrn.

(9) De Matenversammeln kann enen fröheren Vörsitter to 'n Ehrenvörsitter wählen, wenn he sik in dat Amt vun den Vörsitter ganz sünnerlich üm de Gill verdeent maakt hett. He warrt bidragsfree stellt un kann in de Sitten vun den Vörstand un den Gillraat mitberaden.

§ 6
Kassenverwohren, Arbeitsjohr, Gemene Nutten

(1) De Kassenmeester is tostännig för dat Matenverteeknis un de Reken; he haalt de Matenbidrääg rin un verwohrt dat Vermögen.

(2) All Innahmen warrt alleen in den Sinn vun dat Statut bruukt. Keeneen Person dörv mit Utgaven, de nich in den Sinn vun de Gill sünd, or mit enen Lohn, de övermaten hooch is, beter stellt warrn. An de Maten warrt nix geven, wat mit Middels vun de Gill betahlt is.

(3) De Gill arbeidt in den Sinn vun dat Statut blot unmiddelbor un gemeennüttig na den Afsnitt "Steuerbegünstigte Zwecke" vun de Afgavenornen. De Gill arbeidt sölvstlos; se is op nix Egenweertschoplichs ut.

(4) De Johrsreken is vun twee Maten vun de Gill as Rekennakiekers vör de ornliche Matenversammeln natokieken un ehr vörtoleggen, dormit se beslaten warrn kann.

(5) De Maten vun den Vörstand un den Gillraat arbeidt ehrenamtlich und kriegt kenen Lohn. Se kriegt aver dat Geld för Utlagen, de se för de Gill opwennt, op Andrag wedder.

(6) Arbeitsjohr is dat Kalennerjohr.

§7
Gillraat

(1) De Gillraat sett sik ut den Vörstand vun de Gill un söss bet veerteihn Maten tosamen, de de Matenversammeln för dree Johr wählt. Solang de Gillraat weniger as negen Maten (inslaten de Vörstand) tohöört, kann de Vörstand Maten in den Gillraat towählen, de de neegste Matenversammeln gootheten mutt.

(2) De Gillraat wählt ut de Maten, de nich den Vörstand tohöört, enen Spreker.

(3) Blangen sien Funkschoon as twete Instanz in Saken vun de Maten beraadt de Gillraat över de Utwahl vun de Böker, de rutbröcht warrn schüllt. Bavento kann sik de Gillraat mit all Saken, de mit den Sinn vun de Gill tosamenhangt, befaten un den Vorstand beraden.

(4) De Gillraat bericht de Matenversammeln över sien Arbeit.

(5) De Gillraat warrt tominnst tweemal dat Johr tosamenropen. Wenn dor twee Maten vun den Gillraat den Andrag för stellt, köönt wiedere Sitten afholen warrn. De Inladen kaamt schriftlich; en Frist vun dree Weken schall inholen, en Daagsornen bekannt geven warrn. De Gillraat kann beslüten, wenn tominnst een Vörstandsmaat un een Drüddel vun sien Maten kamen sünd.

(6) Över jede Sitten vun den Gillraat, op de wat beslaten warrt, is en Protokoll to schrieven, dat op de neegste Sitten verleest warrt.

§ 8
Matenversammeln

(1) De Matenversammeln hett

a) den Vörstand, den Gillraat un de Reken-Nakiekers to wählen

b) den Arbeitsbericht för dat afslaten Johr antonehmen

c) den Vörstand freetospreken

d) den Matenbidrag to bestimmen

e) över den Utsluss vun Maten in letzte Instanz to bestimmen

f) dat Statut to ännern

g) eventuell de Gill optolösen.

(2) De Vörsitter röppt de Matenversammeln schriftlich tosamen. De Daagsornen is bekannt to geven. Dor schall mit en Frist vun tominnst dree Weken inlaadt warrn.

(3) De ornliche Matenversammeln is jeed Johr in de twete Hälft vun 't Johr. Mit ehr schüllt, wenn dat geiht, Veranstalten verbunnen sien, mit de de Gill warven kann.

(4) To sünnerliche Matenversammeln röppt de Vörstand na egen Gootdünken or op Andrag vun tominnst een Viddel vun de Maten.

(5) De Matenversammeln steiht de Vörsitter or sien Stellvertreder vör. De Matenversammeln kann beslüten, gliek, wovele Maten kamen sünd. In de Versammeln bestimmt dat Gootdünken vun de Versammelten. Bi Wahlen kann mit Handteken wählt warrn, wenn keeneen dor wat gegen seggt.

(6) Andrääg för de Matenversammeln sünd bi den Vörstand laatstens twee Weken vörher aftogeven.

(7) Dat Statut kann blot ännert warrn, wenn tominnst twee Drüddel vun de Maten tostimmt, de to de Verammeln kamen sünd. Dat Statut to ännern kann ok blot beslaten warrn, wenn de Ännern as en sünnerlichen Punkt op de Daagsornen vun de Matenversammeln opnahmen worrn sünd.

(8) Över allens, wat beslaten is, is en Protokoll schrieven, dat op de neegste Versammeln vörleest warrt.

§ 9
Oplösen vun de Gill

(1) Den Andrag, de Gill optolösen, kann blot de Vörstand or tominnst een Viddel vun all stimmberechtigten Maten stellen. Över so enen Andrag mutt en Matenversammeln, de sünnerlich hierför tosamenropen warrt, afstimmen. En Besluss, de Gill optolösen, bruukt en Stimmenmehrheit von tominnst dree Viddel vun de afgeven Stimmen.

(2) Warrt de Gill oplööst, fallt ehr Vermögen an en Steed mit enen Sinn, de de Opgaven vun de Gill glieken deit. Düsse Steed hett dat Gillvermögen alleen un unmiddelbor för Saken vun gemenen Nutten to bruken. Wat för en Steed dat wesen schall, hett de Matenversammeln, de de Gill oplööst, to bestimmen.

§ 10
Redakschonelle Ännern

Schull dat nödig doon, wegen Oplagen vun Behöörden or Gerichten redakschonell wat an dat Statut to ännern, so hett de Vörstand dat Recht, ehr sölvststännig, d.h. ahn wedder de Matenversammeln beslüten to laten, vörtonehmen.

§ 11
Gell

Düt Statut gellt af den 12.11.2006. Düsse Faten gellt af den 10.11.2007.

 

 

 

 

 

Datenschutzhinweise