Willkamen

...bi de Fehrs-Gill, en Sellschop för Plattdüütsch mit en rieke Traditschoon. Wi nöömt uns na den Schrieversmann Fehrs, den to lesen sik ok hüüt lohnt. Baven links köönt Se Gedichten vun em anklicken. Blangenbi gifft dat düssen Nettoptritt natürlich ok op Hoochdüütsch.

100 Johr Fehrsgill

In'n Oktobermaand 2016 fiert de Fehrsgill ehr 100jährig Bestahn. Dorto hett de Stadt un Region Itzhoe en festlich Programm opstellt. Hier de Inladen dorto.


Vergröttern = Anklicken!

Dat Bild wiest enen Blick in Fehrs' Goorn in Itzhoe, opnahmen vun Michael Ruff.

Ne'igkeiten

Vun dat, wo wi opstunns bi togang sünd, köönt Se ümmer in de Blööd vun de Fehrs-Gill nalesen.

Mucht Se jümmers dat Ne'est ut de plattdüütsche Welt künnig kriegen? Se köönt de plattdüütschen Narichtendeensten ünnen bestellen.
Se warrt mit Nettbreef (E-Mail) kostenlos toschickt:

"Niegs vun Plattnet": hier klicken or ünner nieges@plattnet.de

"INS-Presse News": hier klicken

Jümmers dat Ne'este ut't Nett kriggst mit en Google-Alert. Roopt Se in't Internet "Google Alerts" op un geevt Se dor Ehr E-Mail-Adress un dat wünschte Stickwoort in, so as "Niederdeutsch", "Plattdeutsch" un "Plattdüütsch".